Beleidsplan 2019-2022

 

Gegevens van de stichting:

 • Kamer van Koophandel nummer: 66568757
 • RSIN: 856612030
 • Adres: Keizersgracht 327 A, 1016 EE Amsterdam
 • Telefoon: 06 51998418 of 06 81501523
 • Email: halbertsma.santee@gmail.com
 • Website: halbertsma-santee.nl

Beleid en strategie

 • De stichting werd in 2016 opgericht na overlijden van musicus Justus Halbertsma (1926-2016). In zijn testament bepaalden Justus en zijn echtgenote Margaretha (overleden in 2011) dat hun erfenis gelegateerd zou worden aan de stichting Halbertsma-Santee Thedinga.
 • De doelstelling is als volgt: Het verlenen van financiële steun aan steun behoevende scheppende en herscheppende musici voor opleiding en aanschaf van instrumenten, en het steunen/initiëren van projecten op het gebied van de muziek.

 Specificering doelstelling en activiteiten:

 • Bijdragen aan opleiding en scholing van musici en bijdragen aan instrumentkosten.
 • Ondersteunen van beginnende ensembles.
 • Bijdragen aan muziekprojecten die een algemeen belang dienen, zoals kleinschalige muziekfestivals, concerten met bijzonder repertoire, masterclasses en educatieprojecten.
 • De stichting informeert via de website en via mond-op-mondbekendheid. De stichting ontvangt sinds 2016 een toenemend aantal aanvragen. Wel blijft de stichting streven naar zoveel mogelijk diversiteit en naamsbekendheid.
 • De stichting organiseert sinds de oprichting in 2016 concerten in Arti Amsterdam. Het tweede concert vindt plaats in december 2019. De concerten bieden een podium aan uitzonderlijk getalenteerde musici. Door betrokkenen uit de muziekwereld hierbij uit te nodigen wordt verdere naamsbekendheid van het fonds nagestreefd.

 Aanvragen

 • Een aanvraag wordt schriftelijk – bij voorkeur per email – ingediend. Een aanvraag is voorzien van een volledige toelichting en een inzichtelijke financiële onderbouwing. Alleen volledig onderbouwde en gedocumenteerde aanvragen worden in behandeling genomen.
 • Een aanvraag wordt binnen de termijn van 6 weken behandeld. Het besluit wordt schriftelijk of per email meegedeeld.
 • Bij toekenning worden afspraken gemaakt over de naamsvermelding van het fonds.

 Fondsbeheer

 • Het bestuur heeft bepaald dat het fondsvermogen in 10 jaar tijd zal worden besteed conform de doelstelling. Daarmee wordt jaarlijks ca. 15% van het vermogen uitgekeerd. Elk jaar wil de stichting 5 á 8 donaties doen.
 • Dientengevolge doet het fonds niet aan werving van inkomsten en heeft het geen donateurs. Hoewel er geen actieve werving is, zal de stichting eventuele toekomstige donaties niet weigeren.
 • De stichting verricht geen andere werkzaamheden dan het uitkeren van beschikbare vermogen en het organiseren van concerten.
 • Minimaal 90 % van het fonds wordt besteed aan de doelstelling. Er zijn jaarlijks accountant- en websitekosten, maar geen kantoor- en wervingskosten.

Administratie

 • Het bestuur voert de administratie van het vermogen en van de jaarlijkse aanvragen. Daaronder vallen het opstellen van het jaarverslag waarin de activiteiten worden omschreven die aan de doelstelling zijn besteed, alsmede die van de jaarrekening. Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar worden de door de accountant opgestelde jaarrekening en het jaarverslag op de website gepubliceerd.

Bestuur

 • De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
 • De bestuurders doen hun werk onbezoldigd.

 Bestuurders

 • Chris van Eeghen – voorzitter
 • Mr. Pieter van Regteren Altena – penningmeester
 • Drs. Tettje Halbertsma – secretaris