Beleidsplan 2019-2022

 

Gegevens van de stichting:

 • Kamer van Koophandel nummer: 66568757
 • RSIN: 856612030
 • Telefoon: 06 51998418 of 06 81501523
 • Email: halbertsma.santee@gmail.com
 • Website: halbertsma-santee.nl

Beleid en strategie

 • De stichting werd in 2016 opgericht na overlijden van musicus Justus Halbertsma (1926-2016). In zijn testament bepaalden Justus en zijn echtgenote Margaretha (overleden in 2011) dat hun erfenis gelegateerd zou worden aan de stichting Halbertsma-Santee Thedinga.
 • De doelstelling is als volgt: Het verlenen van financiële steun aan steun behoevende scheppende en herscheppende musici voor opleiding en aanschaf van instrumenten, en het steunen/initiëren van projecten op het gebied van de muziek.

 Specificering doelstelling:

 • Bijdragen aan opleiding en ontwikkeling van musici.
 • Compositieopdrachten verlenen aan jonge componisten.
 • Bijdragen aan kleinschalige muziekprojecten die een algemeen belang dienen, zoals muziekfestivals en concerten met onbekend of vernieuwend repertoire.
 • Ondersteunen van musici uit en muziekprojecten in de provincies Groningen, Friesland en de regio Amsterdam.
 • Bijdragen aan financiering van instrumenten met uitzondering van financiering van individuen.
 • Informatie verschaffen over de stichting via de website en het eigen netwerk.
 • Het bieden van een podium aan uitzonderlijk getalenteerde musici.

 Aanvragen

 • Een aanvraag wordt schriftelijk – bij voorkeur per email – ingediend. Een aanvraag is voorzien van een volledige toelichting en een inzichtelijke financiële onderbouwing. Alleen volledig onderbouwde en gedocumenteerde aanvragen worden in behandeling genomen.
 • Een aanvraag kan uiterlijk voor 1 april of voor 1 oktober van ieder jaar schriftelijk of per email worden ingediend en is voorzien van een schriftelijke toelichting en een inzichtelijke financiële onderbouwing. Alleen volledig onderbouwde en gedocumenteerde aanvragen worden in behandeling genomen.
 • Aanvragen worden twee keer per jaar op 1 november en op 1 mei beoordeeld.  Het besluit tot al dan niet of gedeeltelijk toekennen van de aanvraag wordt binnen enkele weken daarna schriftelijk of per email meegedeeld.
 • Bij toekenning worden afspraken gemaakt over de naamsvermelding van het fonds.
 • In uitzonderlijke gevallen kan van het aanvraagtraject worden afgeweken en kan een aanvraag met voorrang in behandeling worden genomen.

 Fondsbeheer

 • Het bestuur heeft bepaald dat het fondsvermogen in 10 jaar tijd zal worden besteed conform de doelstelling. Daarmee wordt jaarlijks ca. 15% van het vermogen uitgekeerd. Elk jaar wil de stichting 5 á 8 donaties doen.
 • Dientengevolge doet het fonds niet aan werving van inkomsten en heeft het geen donateurs. Hoewel er geen actieve werving is, zal de stichting eventuele toekomstige donaties niet weigeren.
 • De stichting verricht geen andere werkzaamheden dan het uitkeren van beschikbare vermogen en het organiseren van concerten.
 • Minimaal 90 % van het fonds wordt besteed aan de doelstelling. Er zijn jaarlijks accountant- en websitekosten, maar geen kantoor- en wervingskosten.

Administratie

 • Het bestuur voert de administratie van het vermogen en van de jaarlijkse aanvragen. Daaronder vallen het opstellen van het jaarverslag waarin de activiteiten worden omschreven die aan de doelstelling zijn besteed, alsmede die van de jaarrekening. Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar worden de door de accountant opgestelde jaarrekening en het jaarverslag op de website gepubliceerd.

Bestuur

 • De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
 • De bestuurders doen hun werk onbezoldigd.

 Bestuurders

 • Chris van Eeghen – voorzitter
 • Mr. Pieter van Regteren Altena – penningmeester
 • Drs. Tettje Halbertsma – secretaris